Reklamationer

Widéns Åkeri AB arbetar förebyggande för att undvika skador men vi kan inte garantera att det aldrig blir fel någonstans i transportkedjan. Om det inträffar är det bra att känna till vilka regler som gäller.

Skadat eller saknat gods

Om godset är skadat eller om kolliantalet inte stämmer vid leverans skall mottagaren ta emot godset och i samband med kvittens av godset göra en anmärkning om att godset är skadat eller det antal kolli som saknas.

Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras. Detta görs på fraktdokumentet, oftast en fraktsedel alternativt i chaufförens handdator.

Anmärkningen skall signeras av chauffören med namn, namnteckning och fordonets registreringsnummer. Dessa tre uppgifter gör att ärendet snabbare kan handläggas. Med anmärkningen styrker mottagaren och/eller transportören att skadan har inträffat före det att vi lämnade över ansvaret på godset till mottagaren.

Om skadan upptäcks först vid uppackning (dold av emballage) måste mottagaren anmäla skadan till oss inom sju (7) arbetsdagar efter mottagandet för att den ska kunna tas upp till behandling. Det krävs då att emballaget är helt för att den skall klassas som dold.

Samtliga i transportkedjan har en “räddningsplikt”. Det innebär att samtliga har skyldighet att försöka begränsa skadan när så är möjligt.

Anmäl skadan direkt via vår hemsida via vårt anmälningsformulär för reklamationer. Anmälan genererar ett automatisk svarsmail att reklamationen är mottagen. Först när anmälan är gjord skriftligen och underlag som styrker kravet är bifogade/faxade eller mailade separat påbörjas handläggningen av ärendet.

Vi skall ges möjlighet att besiktiga skadan. Ni får därför inte returnera, sälja eller reparera det skadade godset utan att först ha kontaktat oss. Vi kommer att begära det skadade godset tillhanda för att ersättning ska utgå till fullo.

 

Reglering av reklamation

Följande information/handlingar behöver vi för att kunna handlägga ärendet, mailas till reklamation@widensakeri.se

– Ditt namn, telefonnummer och e-postadress
– Reklamationsanmälan ifylld med en fullständig skadebeskrivning. Gäller det en skada underlättar det om du har möjlighet att fotografera godset.
– En beskrivning av vad som hänt.
– Datum för händelsen.
– Kopia på fraktsedel, ordernummer eller annan transporthandling.
– Handelsfaktura mellan säljare och köpare eller annan handling som styrker värdet på godset.
– Reparationsfaktura, alternativt faktura för ersättningsleverans eller reservdelsfaktura.
– Eventuella övriga handlingar som du anser har betydelse för att skadan blir korrekt reglerad.

Vid skadat gods har Widéns Åkeri AB rätt att kräva det skadade godset tillhanda om vi ersätter skadan till fullo.

Alla skador regleras enligt det vid leveranstillfället gällande avtalet, ansvarsbestämmelser och gällande vägtransportlag (Lagen om inrikes vägtransport (SFS 1974:610). Är godset varuförsäkrat skall skadan omgående anmälas till försäkringsgivaren/-bolaget. Förlorat gods och skadat gods ej är momspliktigt enligt (Mervärdesskattelagen, SFS 1994:200), 2 kap. 1 §.

Visar utredningen att vi är ansvariga kommer vi att meddela att vi emotser faktura. Vid all fakturering skall fraktsedelsnummer uppges som referens.

Widéns Åkeri AB strävar efter att handlägga alla reklamationer utan fördröjning.